مخمر آبجو

مخمر آبجو یک میکروارگانیسم است که در فرآیند تولید آبجو و سایر نوشیدنی‌های الکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مخمر به نام علمی "ساکارومایسس سرویزیه" معروف است و مهمترین نقش را در تبدیل قندها به الکل ایفا می‌کند.
شناسه کالا در انبار: 8013-01-2

مخمر آبجو یک میکروارگانیسم است که در فرآیند تولید آبجو و سایر نوشیدنی‌های الکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مخمر به نام علمی "ساکارومایسس سرویزیه" معروف است و مهمترین نقش را در تبدیل قندها به الکل ایفا می‌کند.

در فرآیند تولید آبجو، مخمر آبجو به قندهای مختلف مانند گلوکز یا مالتوز تبدیل می‌شود. این تبدیل، به دنبال فرمان‌های شیمیایی و محیط‌های مختلف مانند دما و pH انجام می‌شود. در نهایت، مخمر آبجو الکل و دیگر ترکیبات فراورده را تولید می‌کند که به عنوان آبجو شناخته می‌شود.

فرآیند تولید آبجو با استفاده از مخمر آبجو یکی از فرآیندهای باستانی است که انسان‌ها از آن برای تولید نوشیدنی الکلی بهره می‌برند. این فرآیند هنوز هم در صنعت نوشیدنی الکلی مانند آبجو، شراب تکرار می‌شود.