هیدروکسی پروپیل سلولز

هیدروکسی‌پروپیل سلولز (به انگلیسی: Hydroxypropyl cellulose) با فرمول شیمیایی variable یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن متغیر می‌باشد.
شناسه کالا در انبار: 9004-64-2
تماس برای قیمت

(HPC) با نام تجاری کلوسل که نوعی اترسلولزغیریونی است ،از ترکیب  سلولزهای قلیایی یا اکسیدپروپیلن در دما و فشار بالا  تولید میشود و جزءمهمی از خـانواده پلیمرهـای   سلولزی است. میزانpH تعریـف شـده بـرای ایـن پلیمـر،      3تـا  1،3گزارش شده است. کلوسل نوع-G، در مقایسه با سایر انواع آن، دارای گرانروی متوسط و مناسب  برای مرمت اسناد کاغـذی شـناخته شـده    است  .مادهای محلول در حلالهای آلی قطبی ماننـد الکـل   (متیلیک، اتیلیک و ایزوپروپیـل الکـل) و نیـز نسـبتاً محلـول در آب      (نامحلول در آب با دمای بیش از 61درجه سانتیگـراد،  113درجـه  فارنهایت) که خواصی بسیار مشابه با متیل سلولز از خود نشان میدهد.

با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، امروزه شاهد روند رو به رشد مصرف رنگ‌های پایه آب در ایران و جهان هستیم. یکی از اجزای با اهمیت در تولید این نوع از رنگ‌ها، غلظت دهنده‌ها هستند.

اين نوع افزودني‌ها معمولا به دو گروه كلي غليظ‌ كننده‌ها و عوامل اصلاح‌كننده رئولوژيكي تقسيم مي‌شوند. غليظ‌كننده فقط براي افزايش ويسكوزيته به رنگ اضافه مي‌شوند اما عوامل اصلاحگر رفتار رئولوژيكي براي تغيير رفتار جريان به سودوپلاستیک و يا تيكسوتروپيك استفاده مي‌گردند. اصلاح‌كننده‌هاي رئولوژيكي از طريق ايجاد شبكه‌هاي موقت و برگشت‌پذير فيزيكي بين مولكول‌هاي لاتكس يا ذرات رنگدانه سبب تغيير نوع جريان پوشش مي‌شوند.  نوع این افزودني‌ها در رنگ‌هاي پايه حلالي و پايه آبي متفاوت است.

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
شماره محصول9004-64-2
مترادفHPC
فرمولC12H20O10
وزن مولکولی806.937 g/mol
برچسب های محصول