کلرید کروم بدون آب

کلرید کروم (III) (به انگلیسی: Chromium(III) chloride) با فرمول شیمیایی CrCl۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۴۵۲۳۰۰ است. که جرم مولی آن 158.36 g/mol) می‌باشد.محلول آبی آن صورتی یا آبی رنگ است.
شناسه کالا در انبار: 10025-73-7
تماس برای قیمت

کلرید کروم (III) (به انگلیسی: Chromium(III) chloride) با فرمول شیمیایی CrCl۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۴۵۲۳۰۰ است. که جرم مولی آن 158.36 g/mol) می‌باشد.محلول آبی آن صورتی یا آبی رنگ است.

افزایش غلظت فلزات سنگین زیان­های قابل ملاحظه­ای بر خاک وارد می­آورد. با توجه به استفاده روز افزون از کود­های شیمیایی، آفت­کش­ها و توسعه شهرنشینی و فعالیت­های صنعتی احتمال تجمع فلزات سنگین در گیاهان رو به افزایش است.برای نمونه اثرات ناشی از سمیت کلرید کروم بر ویژگی­های مورفولوژیکی و ترکیب شیمیایی اسانس گونه دارویی ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در شرایط کنترل شده بررسی شده است. به این منظور، اثر شش تیمار کلرید کروم (صفر(شاهد)، 01/0، 1/0، 1، 5، 10 میلی مولار) با چهار تکرار در قالب طرح کاملاٌ تصادفی در شرایط گلخانه­ای با کشت گیاه ریحان در بستر پرلیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که غلظت کروم تاثیر معنی­داری بر ویژگی­های مورفولوژیکی اندام هوایی و ریشه و ترکیب شیمیایی اسانس داشت. با افزایش غلظت کروم، ویژگی­های مورفولوژیکی به طور معنی­داری نسبت به شاهد کاهش یافتند. تجمع کروم در بستر کشت مانع رسیدن عناصر مورد نیاز برای رشد، به اندام­های مختلف و در نتیجه جلوگیری از رشد طبیعی گیاه گردید. غلظت­های مختلف کروم بر ترکیبات اصلی اسانس ریحان تاثیر داشته و با مصرف سطوح مختلف کروم میزان لینالول و اوژنول نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان دادند، که این در نتیجه تنش فلز کروم و القای پاسخ­های دفاعی و تحریک مسیر بیوسنتز و انباشت اسانس بود.

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
مترادفChromium(III) chloride (anhydrous), Chromium trichloride
شماره محصول10025-73-7
فرمولCrCl3
وزن مولکولی158.36 g/mol
برچسب های محصول